Xenon Group ( Xenon Group )

Kantharos anforoide

Ceramica sovraddipinta, alt. max 14,3 cm; diam. orlo 8,5 cm

Where

Gallerie d'Italia - Napoli