Xenon Group ( Xenon Group )

Kantharos-amphora

Ceramica sovraddipinta, alt. max 14,30 cm; diam. orlo 8,50 cm

Where

Gallerie d'Italia - Napoli